Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De kracht van openheid

Artikel 1: Aanmelding retraites

Lid 1: Deelnemers aan een retraite melden zich aan via de website van De kracht van openheid middels het aanmeldfomulier.                                            

Lid 2: Binnen 1-3 werkdagen ontvangt de deelnemer een bevestiging van aanmelding, aanvullende informatie en een factuur. 

Lid 3: Na aanmelding heeft de deelnemer nog twee weken, 14 dagen, bedenktijd die ingaat op het moment van bevestiging van deelname. Opzeggen is dan kosteloos en een eventuele aanbetaling wordt geretourneerd.

 

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden retraites

Lid 1: Betaling voor een retraite kan in twee termijnen worden voldaan. De betalingstermijnen staan op de factuur vermeld. De eerste betalingstermijn dient binnen 14 dagen na bevestiging van aanmelding voldaan te zijn. De tweede betalingstermijn moet volgens de datum vermeld op de factuur betaald worden en uiterlijk binnen 7 dagen voor start van de retraite betaald zijn. 

Lid 2: Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt heeft De kracht van openheid het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incasso- en aanmaningskosten conform de Wet Incasso Kosten op de deelnemer te verhalen.

 

Artikel 3: Overmacht retraites

Lid 1: In geval van overmacht ontstaan door de Kracht van openheid, is De kracht van openheid gemachtigd de retraite te wijzigen, te verplaatsen of te annuleren. Indien verplaatsing niet mogelijk is zal het eventueel betaalde bedrag worden geretourneerd. 

Lid 2: De kracht van openheid is gerechtigd een andere docent in te schakelen voor het geven van de retraite.

 

Artikel 4: Annulering deelname retraites

Lid 1: Annulering van deelname aan de retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@dekrachtvanopenheid.nl

Lid 2: Tot 60 dagen voor de retraite kan de deelnemer zijn aanmelding kosteloos annuleren.

Lid 3: Binnen 60 dagen en niet later dan 7 dagen voor de retraite kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retraite prijs in rekening wordt gebracht.

Lid 4: Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retraite, wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

Lid 5: Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

Lid 6: De kracht van openheid behoudt zich het recht voor de retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt het door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag geretourneerd.

 

Artikel 5: Intellectueel eigendom podcast

Lid 1: Op het concept van de podcast en alle podcastafleveringen geldt het intellectuele eigendom van De kracht van openheid. De gebruikte en uitgegeven podcastafleveringen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruikt zonder toestemming van De kracht van openheid.

 

Artikel 6: Vertrouwelijkheid retraites

Lid 1: Alle informatie van of over de deelnemer van de retraite die De kracht van openheid verneemt of observeert is vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd als de deelnemer dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid gebruiker platform en deelnemer retraites

Lid 1: De deelnemer maakt voor eigen rekening en risico gebruik van het platform en/of de retraite. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat er geen blessures of ongevallen ontstaan. Bovendien is de deelnemer verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van De kracht van openheid aanvaardt en opvolgt.

Lid 2: Het gebruik van het platform en het volgen van een retraite is geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je twijfelt of de retraite geschikt is voor je op dit moment, neem dan contact op met je huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden retraite geschikt voor je is op dit moment. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid De kracht van openheid

Lid 1: De kracht van openheid doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar platform en tijdens retraites maar geeft geen garantie.

Lid 2: De kracht van openheid is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het gebruik van het platform en deelname aan retraites tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De kracht van openheid.

Lid 3: De aansprakelijkheid van De kracht van openheid is te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van De kracht van openheid voor het betreffende geval uitkeert.

Lid 4: Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de deelnemer zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

Lid 5: Iedere aansprakelijkheid van De kracht van openheid vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.